Prawo upadłościowe i naprawcze a restrukturyzacja

Prawo upadłościowe i naprawcze to szereg przepisów, które powinny zainteresować wszystkich przedsiębiorców, którzy nie radzą sobie ze spłatą długów. Co prawda osoba fizyczna również może ogłosić upadłość, jednak w praktyce dochodzi do tego rzadko i jest to wyjątkiem od reguły. Kwestie upadłościowe dotyczą głównie, a naprawcze wyłącznie przedsiębiorców. W poniższym artykule przybliżymy nieco kwestię postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Kiedy prawo upadłościowe i naprawcze znajduje zastosowanie?

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie jest w stanie na bieżąco spłacać swoich zobowiązań finansowych, zastosowanie znajduje prawo upadłościowe i naprawcze. Określa ono, jakie działania można podjąć, w celu doprowadzenia do spłaty zobowiązań wobec wierzycieli. Jednocześnie prawo upadłościowe i naprawcze jest skonstruowane tak, aby możliwe było uratowanie firmy przed upadłością. Mowa o postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Prawo upadłościowe i naprawcze a restrukturyzacja

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że skuteczny proces restrukturyzacji leży w interesie zarówno dłużnika, jak i wierzycieli. W przypadku upadłości firmy, zostaje ona przejęta przez syndyk. Zadaniem syndyku jest sprzedaż firmy, wszystkich jej aktywów i pasywów, w celu pozyskania środków na spłatę wierzycieli. Niestety czasami okazuje się, że uzyskana kwota nie pokrywa całości długu. Tym samym może dojść do sytuacji, w której wierzyciele nie otrzymają wszystkich należnych im środków. Natomiast nawet jeśli uda się odzyskać środki, nie stanie się to od razu. Postępowanie upadłościowe to dosyć długotrwały proces.

Na czym polega restrukturyzacja?

Prawo upadłościowe i naprawcze określa trzy rodzaje możliwych postępowań restrukturyzacyjnych. Wybór konkretnego zależy od kilku czynników, w tym m.in. od tego, jaki procent całości wierzytelności stanowią wierzytelności sporne. Ponadto poszczególne postępowania są w różnym stopniu sformalizowane. W ten sposób wyróżnia się:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest zdecydowanie najmniej sformalizowane i zwykle najkorzystniejsze dla obu stron. Przede wszystkim jest to proces bardzo prosty, który nie wymaga udziału organów sądowych. Dłużnik samodzielnie przygotowuje zasady układu i przedstawia je wierzycielom. Postępowanie to jest możliwe do przeprowadzenia tylko w przypadku, gdy całość zobowiązania spornego nie przekracza 15% całości wszystkich wierzytelności dłużnika.

Jeżeli postępowanie o zatwierdzenie układu nie jest możliwe, przeprowadza się przyspieszone postępowanie układowe lub postępowanie układowe. W tym przypadku postępowanie jest już prowadzone przez sąd. Aby zostało ono wszczęte, do sądu musi wpłynąć stosowany wniosek. Jeżeli suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% całości wierzytelności, możliwe jest przeprowadzenie przyspieszonego postępowania układowego. Podczas postępowania przyspieszonego nie jest możliwe wniesienie sprzeciwu. Opcja taka istnieje natomiast w postępowaniu układowym, przeprowadzanym, gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% wszystkich wierzytelności dłużnika.

Partnerem materiału jest Kancelaria Konieczny Wierzbicki - prawo upadłościowe i naprawcze.